Odborné akce

XV. společná česko-slovenská konference revizního lékařství v Hodoníně

Ve dnech 5.–7. listopadu 2014 se konala v Lázních Hodonín tradiční společná konference české a slo­venské společnosti revizního lékařství, která se záštitou české onkologické společnosti měla nosné téma „Onkologie“. Dalšími tématy byly biologická a nutriční léčba, varia. Konference byla evidová­na v registru kontinuálního vzdělávání ČLK pod číslem 37529.

Organizační výbor ve složení Dvořáček, Prokeš, Lukosz a Calta připravil pro stovku přihlášených bohatý třídenní odborný program.

Úvodní referáty přednesli za onkologickou společnost její předseda prof. MUDr. J. Vorlíček, za společnosti revizního lékařství pre­zidentka slovenské MUDr. D. Zlínská a předseda české MUDr. J. Calta.

V rámci odborného programu zaujaly zejména přednášky kolegy Šlampy „Radiochirurgie nádo­rů“ a „Fotony versus protony“ a osvěžující, i když velmi erudované, sdělení pana senátora Žaloudíka „Půvab onkologie závojů zbavené“ a „Základy on­kokomunikace; zjištěn zhoubný nádor; kam se ob­rátit a na co se ptát?“ Zejména poslední upozornilo praktickou formou na nutnost zajistit onkologické­ho pacienta co nejrychleji a co možná nejkvalitněji (kvalita operace, interdisciplinární týmy).

S velkým zájmem a očekáváním byla přijata před­náška kolegy Duška, ředitele ÚZIS, „Nová budouc­nost zdravotnického informačního systému v ČR a projekt DRG restart“. DRG problematice byly věnovány i přednášky kolegů Šmacha, Schindlera a Kičíka s kolegyní Bobákovou.

Z revizního hlediska bylo velkým přínosem sdělení kolegyně Bartiškové „Zkušenosti s revizí centrové péče“.

Pozadu nezůstala ani společenská úroveň setkání. Jak středeční welcome drink, tak čtvrteční spo­lečenský večer byly hojně navštíveny delegáty, kteří využili těchto neformálních setkání k další výměně názorů. V rámci konference se 5. 11. usku­tečnilo společné jednání výborů obou odborných společností.

Celé odborné setkání na konferenci bylo umožněno v tomto rozsahu a kvalitě díky sponzorům – AbbVie s. r. o., Berlin-Chemie/A. Menariny Česká repub­lika s. r. o., Biogen Idec (Czech Republic) s. r. o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, DRFG a. s. Brno, Egis Praha spol. s. r. o., GSK, Merck spol. s. r. o., Novartis s. r. o., Nutricia a. s., STAPRO s. r. o., Vinařství Dvořáček LTM, s. r. o. a Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – kterým touto cestou od­borné společnosti děkují za podporu konference.

MUDr. Jan Calta

e-mail: caltaj@volny.cz

Převzato z časopisu REVIZNÍ A POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ 2015, 17, č. 4, s 110


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se členem Společnosti revizního lékařství ČLS JEP.

Zaregistrovat se

Zobrazit

Revizní a posudkové lékařství

 

Více informací