Revizní lékařství Aktuality Konference revizního lékařství v Piešťanech v roce 2015
3. ledna 2016

Konference revizního lékařství v Piešťanech v roce 2015

Ve dnech 14. až 16. října se v hotelu Park uskutečnila XX. Slovenská konferencia revízneho lekárstva a XVI. Slovensko – Česká konferencia revízneho lekárstva.

Ve dnech 14. až 16. října se v hotelu Park uskutečnila XX. Slovenská konferencia revízneho lekárstva a XVI. Slovensko – Česká konferencia revízneho lekárstva. Konferenci uspořádali:

 • Slovenská spoločnosť revízneho lekárstva,organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti; 
 • Společnost revizního lékářství České lékařské společnosti J.E.P. 

v spolupráci se Slovenskou angiologickou spoločnosťou.

Přípravu a realizaci zaštiťoval organizačný výbor ve složení:

 • MUDr. Dagmar Zlinská, prezidentka SSRL SLS
 • MUDr. Zdenka Salzman Kučerová, MBA, předsedkyně OSRL ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc, prezidentka SAS SLS

Dne 14. 10. 2015, na slavnostním zahájení konference přednesly uvítací proslovy předsedkyně výborů odborných společností

 • MUDr. Dagmar Zlinská, prezidentka SSRL SLS
 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, předsedkyně OSRL ČLS JEP

a poděkovaly výboru Slovenskej angiologickej spoločnosti za spoluprácu pri zostavovaní odborného programu.

Večer proběhlo společné jednání výborů SSRL SLS, SRL ČLS JEP a pozvaných hostí.

Výbor SSRL SLS ďakuje partnerom podujatia za podporu.

Partneri podujatia podľa abecedného zoznamu:

Aspen Europe GmbH

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Johnson&Johnson, s.r.o. divízia Janssen

Pfizer Luxembourg Sarl

Sanofi-aventis Pharma Slovakia,s.r.o.

Servier Slovensko, s.r.o.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s

Dále uvádíme přehled přednesených přednášek s anotacemi:

Přednášky 14. 10. 2015:

MUDr. Zlinská (VšZP, Bratislava)
20 rokov odbornej spoločnosti revízneho lekárstva po súčasnosť

  • začátky revízneho lekárstva
  • začátky výboru, dnes už 5. výbor
  • akademie pro RL – s prednáškami odborníkov
  • popis činnosti odborné společnosti
  • 1 RL na 17200 pojištěnců
  • v současné době zvyšování efektivity revizí/kontrol
  • jak dlouho bude trvat tento tlak a pracovní zátěž?
  • do budoucna – přepracování způsobu revizí a metodické listy

MUDr. Calta (IPVZ, Praha)
Vzdělávání revizních lékařů v ČR

  • shrnutí vzdělávání s IPVZ od roku 1996
  • pedagogické působení – kurzy kontinuálního vzdělávání
  • publikační působení (MUDr. Maierovský) – suplementa, časopisy
  • dokumentační činnost subkatedry – vydávání odborných prací v oboru RL

PharmDr. Tesař (ZP Union, VšZP, Bratislava)
Využitie výsledkov hodnotenia zdravotníckych technológií v systéme verejného zdravotného poistenia

  • kategorizační proces pro úhradu z v.z.p.
  • rozhodovací procesy týkající se úhrady léků (i zdrav. prostředků)
   • kompletní transparentnost v kontextu se zveřejňováním úhrad léků
   • pozornost týkající se klinických ukazatelů
   • dostupnost odvolacího mechanismu
   • účast Slovenska v projektu EUnetHTA

MUDr. Vranovský (NOÚ, Bratislava)
Diagnostika a liečba malígnych lymfómov

  • definice maligních lymfomů
  • hemopoéza
  • incidence lymfomů – za posledních 30 let vzestup – 15/100 000 (z důvodu zvýšení délky života, chemizace prostředí…?)
  • příčiny vzniku – zatím pomocné faktory, ale nejde o jednoznačné příčiny (s výjimkou lymfomu žaludku z důvodu přítomnosti Helicobacter pylori)
  • dnes je klasifikováno více než 60 lymfomových jednotek
  • iniciální vyšetření v-v biopsie uzliny, laboratorní vyšetření, CT, PTCT
  • léčebné metodiky – chemoterapie, imunoterapie nebo kombinace obojího, cílená léčba (monoklonální protilátky)

Hodgkin – 85-90% se v dnešní době vyléčí 
léčba až u vyšších stadií (CHT + RT), rizika relapsu (nutno proto edukovat o omezení rizikových faktorů zdravým způsobem života)

Nonhodgkin lymfom 
diseminace v čase diagnózy

  • relativně dlouhý medián přežití
  • léčba monoklonálními protilátkami

Periferní T b lymfomy

  • standardní léčba neexistuje 
   • téměř žádná nová léčba za posledních 20 let

Nové léky u lymfomů

  • monoklonální protilátky
  • inhibitory BTK
  • inhibitory bcl2, PI3K8
  • transplantace krvetvorných buněk
   • alogenní, autologní
  • Proton – v současnosti rozporuplná indikace, specifikace léčby
   • indikace Ano u dětí (je to hlavně o šetření zdravých tkání)
   • nádory CNS, oka

MUDr. Hlôška (UK Bratislava, Jesseniova LF, Ústav farmakológie)
Európska spolupráca v oblasti hodnotenia zdravotníckých technológií a jej význam pre systém zdravotnej starostlivosti v podmienkach SR

HTA – interdisciplinární proces sumarizace informací o zdrav., sociálních a etických problémech v souvislosti s použitím zdrav. technologií

cílem HTA – informace o bezpečné a efektivní zdrav. politice zaměřené na pacienta a snaha o dosažení co nejlepší hodnoty

  • ve Směrnici 204/24 EU – co je zdrav. technologie
  • v současnosti je 46 % zdrav. technologií mezi pacienty bez zjištění benefitu/efektivity
  • vzhledem k historickému vývoji v oblasti zdrav. politiky jsou systémy zdrav. péče rozdílné, proto HTA bere do úvahy i individuální kontext

MUDr. Salcman Kučerová, MBA (VZP ČR, Praha)
Revizní lékařství v ČR, postavení RL v systému veřejného zdravotního pojištění

Pozici RL upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění

  • pracovně právní vztah se ZP
  • výběrové řízení
  • kontrolní činnost zejména v oboru, ve kterém získal specializaci

Podstatou práce RL je kontrola, většinu činností však představuje posuzování.

České zdravotnictví je „švédský stůl“ pro pacienty.

Znalosti RL – v ČR chybí systém jednotného vzdělávání RL – tč. není politická vůle toto zajistit.

Nedostatek RL – nepočetná členská základna OS RL – většina členů jsou zaměstnanci VZP.

ČLK nabízí spolupráci s OS nebo VZP a event. SZP – možnost zajištění společného systému vzdělávání – udělování „licencí“ k výkonu RL

Přednášky 15. 10. 2015

MUDr. Paluch (VšZP, Bratislava)
Tri roky kategorizácie ŠZM z pohľadu zdravotnej poisťovne

  • na Slovensku zákon 303/2011, př. č. 2, co není v této příloze, nemělo by být hrazeno z v.z.p. (seznam kategorizovaných speciálních zdrav. materiálů)
  • přehled grafů s počty uhrazených ZP před kategorizací a po kategorizaci, počty URČ + náklady
  • indikační omezení „Limity“ (všeobecný právní předpis) na MZSK indikační omezení (právně závazné):
   • na TAVI
   • na neurostimulaci míchy …
  • závěry pro RL – je vhodné, aby speciální zdrav. materiál posuzoval RL v oboru 

MUDr. Tyblová (VZP ČR, Praha)
Zkušenosti VZP ČR z centralizace schvalování úhrad u vybraných zdravotnických prostředků

Prezentace

  • porovnání dat 2011 – 2014 za VZP ČR
  • 2011 – 2013 za celou ČR
  • od 1. 4. 2012 – centralizace (do té doby ZP posuzovalo 78 pracovišť)
  • RL ovlivní náklady pouze u některých skupin ZP – protézy, ortézy, vozíky, …
  • nabídka katalogu na internetu VZP ČR

MUDr. Murgašová (VšZP, Nitra)
Vlhké hojenie rán – výsledky kontroly

  • předmět kontroly - chirurgické ambulance
  • období kontroly - 9 měsíců 6 pojištěnců (s předpisem nad 1000 Eur)
  • biokeramické krytí – kontrola splnění indikačních kritérií a množstevních limitů, zápisy ve ZD včetně účinnosti léčby

MUDr. Hollerová (VšZP, Trenčín)
Výsledky z revíznych kontrol zameraných na predpisovanie pomocok na vlhké hojenie rán v trenčianskom a trnavskom kraji

  • kontrola, ve kterém stadiu rány bylo krytí použito
  • množstevní limity, stadia hojení, kategorizace pomůcek
  • výsledek revizí
   • chybějící záznamy o ráně a průběhu hojení ve ZD
   • rozměry pomůcek neadekvátní rozměrům rány
   • počet balení neadekvátní
   • chybějící informovaný souhlas
  • trenčianský kraj – 5 revizí, 30 000 Eur
  • trnavský kraj – 4 revize, 50 300 Eur 

A. Martinkovičová (zástupce firmy, Bratislava)
Kompresívna terapia a lymfedém

  • popis anatomie lymf. systému
  • vznik lymfedému, dělení na primární a sekundární
  • konzervativní léčba (lymfatická masáž, po které následuje bandáž)
  • rozdíly v kompresivní terapii
   • krátkotažná obinadla (přiložení až 3 dny)
   • dlouhotažná obinadla
   • víceroztažná obinadla
   • kompresivní bandáž MOBIDERM

MUDr. Jackuliak (LFUK a UNB Bratislava)
Biologická liečba - nová možnosť liečby dyslipidéme

  • jaké jsou cílové hodnoty LDL cholesterolu a kdy je vhodné iniciovat léčbu
  • léky – statiny a fibráty
   • statiny – po překonané akutní kardiovaskulární příhodě, nasazení ihned po zaléčení akutního stavu
   • přehled amerických guidelines →definice →cíle (hodnoty) jakých chceme dosáhnout u LDL
   • negativa statiny – myopatie, ↑hepat. enzymů, neuropatie, koag. dysfunkce, rebound fenomén
  • genetika dyslipidémie
   • vliv na degradaci lipidů
   • ↓ úloha enzymů PCSK9 apod. v regulaci exprese LDL receptorů
   • statiny zvyšují počet LDL receptorů
   • nyní se vytváří protilátky proti PCSK9 (monoklonálními protilátkami)
    • bezpečnost monokl. léčby
     • hypersenzitivita
     • reakce spojené s parenterálním podáním
  • u léčby anti TNF pravidelné sledování na tuberk. test apod. (onem. imunol.)
  • režimová opatření – s dodržováním je u pacientů velký problém (pravidelné užívání, dietní opatření apod.), proto se vyvíjejí léčiva pro podávání s delšími časovýmí rozmezími jako například v osteologii. 

MUDr. Kičík (VšZP Humenné, Prešov)
Vybrané príklady a skúsenosti z revizie SVLZ

  • opakovaný růst nákladů na SVLZ
  • 4 poskytovatelé poskytují více než 80 % péče na trhu (laboratoře)
  • revize
   • přehled růstu nákladů a způsobu kontroly
   • zamyšlení nad subspecializací revizních lékařů na danou oblast

MUDr. Augustínová (VZP ČR, Praha)
Kontrastní látky z pohledu revizního lékaře

  • přehled co má být (fakta)
  • realita – záznam co není v popisu vyšetření
  • přehled rozdělení kontrastních látek – pozitivní, negativní a dle ATC skupin
  • u UZ (Sonoviu) – lze nasmlouvat pouze u vybraných poskytovatelů (kontrola odborné společnosti) – sono nemá možnost vykázání dokladu na ZULP/ZUM, proto je zvláštní vykazování, podle nasmlouvání)
  • přehled spotřebovaného množství kontrastních látek
   • přehled spotřeby podle odborností (odb. 102, 107, 809, 810)
   • ukázka revizních nálezů – rozdíly ve vykazování, chybí záznamy o podaném množství
    • vyšetření indikuje lékař, který neví, jestli bude použit kontrast, jaký a kolik
    • aplikuje lékař, který má zodpovědnost za provedení
    • místní zvyklosti na pracovištích při aplikaci KL – ovlivňuje, kolik bude vykázáno KL, které KL budou použity, některá pracoviště mají nastavenou horní hranici limitu podání KL

MUDr. Švejdová (VZP ČR, Praha)
Zkušenosti VZP ČR z revizí českých nemocnic – systém úhrady DRG

  • přehled – příprava revize z informačního systému (ukázka aplikace, sledované hodnoty)
   • přehled co revidujeme a vyhodnocujeme (správnost vykázaných HDG, VDG)
   • chyby ve vykazování – chyby v HDG – R 10, N 18
    • chyby VDG – D 68.5, N17, SIRS
    • nepovolené kombinace DG . K 80 x K 81
     • L 97 x I 83
     • N 20 x N 13.3
   • odůvodněnost přijeti k hospitalizaci
   • vykázané kritické výkony

Využití prováděných kontrol a revizí → podklad pro metodiku IR DRG

Restart DRG – přechod z NRC na UZIS (v roce 2018)

MUDr. Zaťková (VšZP, Banská Bystrica)
Uplatňovanie právnych predpisov súvisiacich s ošetrovatelskou starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb

  • definice zákona o sociálních službách na Slovensku
  • usnesení vlády SR 279/2011 → proběhl audit ošetřovatelských výkonů se zjištěním, že 90 % obyvatel potřebuje ošetřovatelskou péči (kdyby tento audit prováděla zdravotní pojišťovna, byl by výsledek asi jiný)
  • u osob umístěných v těchto zařízeních je neoddělitelné poskytování zdravotních a sociálních služeb
  • Smlouvy zdravotní pojišťovny uzavírají na základě legislativy
  • vedení zdravotnické dokumentace → podle odborného usnesení MZ SR
  • kontrolní činnost provádějí zdravotní pojišťovny
  • Úrad pre dohľad na ZP → sleduje, zda je všechno vedeno správně, může ukládat sankce

MUDr. Dobiáš (SZU, Bratislava)
Projekt Krajina záchrancov

 • denně zemře 7 lidí jenom proto, že neumíme poskytnout první pomoc
 • 78 % úrazů je v přítomnosti blízkých
 • První pomoc – poměr stlačení hrudníku: dýchání = 30:2
 • Krajina záchrancov = projekt vzdělávání
  • web – e-learning = 10 instruktážních videí se správným řešením situace, na konci je závěrečný test
  • zkrácený praktický nácvik po provedeném testu je za 14,9 Euro (4 hodiny)

MUDr. Ambrózy (LFUK a UNB Bratislava)
Periférne artériové ochorenia (PAO)

  • incidence
  • patofyziologie – konečný proces na mikrocirkulaci, dochází k endotelní dysfunkci, změna rheologie erytrocytů → tím je redukovaný průtok a dochází k ischemii
   • postižení nejen periferního řečiště končetin ale i postižení koronárního a cerebrálního řečiště
  • rizikové faktory AS
  • léčba – modifikace rizikových faktorů
   • kinezioterapie
    • svalová práce, podpora kolatelárního oběhu
    • ekonomizace chůze – intuitivní
    • vedení fyzioterapeutem – 3x týdně, 30 – 60 minut, do 75 % tolerance bolesti, efekt po 1 – 3 měsících
    • 28 studií
   • farmakoterapie
   • endovaskulární
   • chirurgická
  • farmakoterapie
   • antiagregační
   • hypolipidemická
   • antidiabetická
   • antihypertenzní
   • vasodilatační
   • prostaglandiny
   • léčba bolesti (často se na správnou léčbu bolesti zapomíná) 

prim. MUDr. Špak (VÚSCH, Košice)
Intervenčná angiológia (endovaskulárna liečba PAO a ochorenie aorty, endovaskulárna liečba v karotickom riečisku)

  • doména interv. angiologie je u radiologů (ne internistů)
  • v roce 2010 → specializace na intervenční angiologie a angiologa
  • rozvoj intervenčních metod
  • Ruthefordova klasifikace → stadia I. - IV.
  • TASC – doporučuje rozdělení intervencí do 4 skupin (A,B,C,D) – ukázky v prezentaci podle úseků intervencí
  • PAT – aspirační trombektomie
  • Rotarex
  • PTA – s balónky, stent
  • aortální disekce
   • nekomplikovaná
   • komplikovaná
   • léčba – stenty – v prezentaci příklady naložení stentů
  • Žilní trombózy
   • rekanalizace – u mladších pacientek aplikace lokální trombolýzy

MUDr. Hody (VšZP, Košice)
Skúsenosti z revíznej činnosti v angiologickej ambulancii, pohľad zdravotnej poisťovne

  • provedena revize 5 ambulancí
  • období 1-8/2015
  • porovnání těchto ambulancí při vykazování výkonů u přijetí pacienta do péče
   → výkony neodpovídaly klinickému vyšetření a požadavkům odesílajících lékařů

MUDr. Žernovický (NÚSCH Bratislava)
Racionálny vs. iracionálny prístup k chirurgii varixov

Chirurgie varixov – 2 metody

  • laser radiální
  • radiofrekvenční ablace RFA typu Venefit

Nahrazeno kyanoakrylátem – Sapheon – Venaseal (lepidlo)

Skleroterapie (možnost), komprese, léky (Detralex)

MUDr. Džupina (Angiologická amb., Bardejov)
Lymfológia

etiologie, diagnostika, doporučení v konzervativní léčbě

Lymfedém = vysokoproteinový opuch, vzniká nahromaděním tekutiny

  • návrh centrálních pracovišť pro MZSR – neprošel
  • klasifikace lymfedémů
  • prevence lymfedémů
  • léčba – manuální lymfodrenáž, kompresivní terapie, intermitentní pneumatická kompresivní terapie, cvičení, medikamentózní terapie, chirurgická léčba, hygiena kůže

MUDr. Navrátilová (Brno, ČR)
Možnosti léčby lymfedému v ČR

  • dělení lymfedémů
  • lymfedém u dětí
  • terapie - kauzální terapie není
   • redukce otoku → komplexní fyzikální terapie
   • komprese – bandáže
   • cvičení a pohyb. aktivity
   • lymfodrenáž (manuální, přístrojová)
   • péče o kůži a prevence infekce
   • farmakologická
  • Současné možnosti léčby v ČR
   • výčet výkonů ze Sazebníku zdravotních výkonů
   • antifibrotické hmaty – max. 2x týdně
   • přístroje na doma – přístroj na 5 let, 1-2 návleky, podmínka, že pacient absolvuje 4 týdny terapie – proto POZOR při schvalování, pokud předepisuje onkolog, většinou pacienti neprošli školením lymfologa
   • elastické punčochy – rozdílné od venózních otoků → nesedí jim komerčně vyráběné punčochy
   • návleky s plochým pletením a krátkotažné
   • výroba je časově náročná
   • kruhově pletené punčochy na míru – 2000 Kč hradí VZP ČR, doplatky až 3000 Kč, ostatní pojišťovny hradí dle kalkulace
   • dosud není úhrada 1. kompresní třídy pro děti
  • Kdo poskytuje péči
  • lékaři – základní obor + odborný kurz
  • nelékaři – certifikační kurz
  • standard léčebného plánu + další standardy odborné společnosti → česká lymfologická společnost
  • garance kvality
   • odborná společnost uděluje garanci odborným ambulancím (projde každé druhé pracoviště)
  • Pozitiva péče o nemocné
   • existence výkonů pro platbu
   • přiměřená frekvence výkonů
   • dobrá dostupnost přístrojů

Přednášky 16. 10. 2015

MUDr. Ležovič (VšZP, Trenčín)
Špecializovaná ambulantná ZS – revízia odbornosti ORL

  • kontroly v informačním systému
  • kontroly na pracovištích (personální a technické vybavení) – ORL na Slovensku je odbornost 014
  • v SR bodník nad neuzavřenou fakturou
  • přehled nákladů na zdravotní péči

Prof. MUDr. Štvrtinová (LFUK a UNB Bratislava)
Chronické venózne ochorenie (CHVO) – akútne a chronické komplikácie

  • klasifikace žilních onemocnění – CEAP – C0-C6 (7 skupin)
  • patofyziologie onemocnění
  • provádění šetření u 696 žen (zaměstnankyně OD Prior)
  • Dg. anamnéza, fyzikální vyšetření, Doppler
  • Léčba
   • komplexní
    • životospráva
    • fyzikální léčba – cílená gymnastika
    • konzervativní léčba – kompresivní punčochy, medikamentózní léčba (venofarmaka); před předpisem kompres. punčoch je nutné změřit hlezno – brachiální systolický tlak a určit ABI index
    • radikální (sklerotizace, operace)

MUDr. Barnáš (VZP ČR, Plzeň)
NOAC – zkušenosti VZP ČR z revizí, dohoda se zástupci odborné společnosti

Léčivé přípravky Pradaxa, Xarelto, Eliquis – náhrada warfarinu

  • prezentace výsledků neustále se zvyšujících úhrad NOAC v průběhu několika let
  • zkušenosti z revizní a kontrolní činnosti – celoplošná revizní akce
  • dohoda se zástupci odborné společnosti o možnosti předpisu NOAC 

MUDr. Prokeš (Infopharm a.s., Praha)
Kazuistika: Případ jedné regulační srážky za preskripci u praktického lékaře u soudu

Řešen případ lékaře, který předepisoval nákladnější léčivý přípravek – opomenutí levnějšího LP se stejnou léč.látkou – soud rozhodl, že je nevinen

PharmDr. Holubčíková (VšZP, Žilina)
Kontrola lekárenskej starostlivosti

  • podle zákona č. 581/2004, 362/2011, vyhláška 515/2011
  • legislativní podpora – výčet další legislativy
   • kontrola kusů
   • inventurní dostatek
   • dodací listy, faktury za kontrolované období
   • obraty na kartě

Vybrané lékárny

 • 1. lékárna
  • kontrola 4 léků
  • kontrola – všechny faktury v pořádku
 • 2. lékárna - léky + zdravotnické pomůcky (vlhké krytí)
  • kusová evidence nebyla vedena podle legislativy z. 362, 515
  • počet vykázaných léků nebyl v souladu s dodacími listy
  • vyúčtováno více balení než bylo v daný den na skladě 

Mgr. Hradská (VšZP, Banská Bystrica)
Individuálne pripravované lieky v terapeutickej praxi z pohľadu zdravotnej poisťovne

  • nízké ohodnocení „vkladu“ lékárníka – zdroj diskuzí - ekonomická návratnost ?
  • levné vstupní suroviny
  • omezení terapeutického použití (některé nejsou hrazeny z v.z.p.)
  • sledování nákladů a výnosů (zejména provozní náklady) u 3 lékáren v okrese Banská Bystrica

MUDr. Flochová (UN Martin)
Správna diagnostika a manažment pacientov s hematoonkologickými malignitami

  • heterogenní skupina onemocnění krvetvorby a lymfatických tkání, stálé zlepšování diagnostiky a přesnější stratifikace
  • nejčastěji
   • chronická lymfocytární leukémie (nejč. u dospělých, medián přežití 7 let)
    • chronické onemocnění, dobře léčitelné, nevyléčitelné
    • velmi variabilní průběh
    • příznaky – dlouhé bezpříznakové období
    • lymfocytóza
    • hepatomegalie
    • splenomegalie
    • lymfadenopatie
    • častěji solidní tumory v pokročilém stadiu
    • noční pocení
    • anémie
   • léčba – podle klinického stadia
    • dynamický proces
    • dříve alkylační látky – nyní purinové analog., chemoterapie, monoklonální protilátky
    • relapsy – u relapsů kontroly genetického zatížení 

Ze 30 odborných přednášek se z ČR aktivně zúčastnilo 8 přednášejících, převážně z VZP – 6 přednášejících. Jde bohužel o opakující se jev, kdy i na konferencích konaných v ČR je více aktivních účastníků ze SR. Měli bychom se pokusit zjistit proč je tomu tak.

Průběh konference byl důstojný, v kvalitním hotelovém zařízení, Pohostinnost pořádajících byla bezkonkurenční.

Věříme, že dokážeme zajistit podobné podmínky pro příští konferenci, která se bude konat v ČR.

Mgr. Naděžda Martinková