Revizní lékařství Revizní lékaři Slovníček anglických pojmů
18. června 2019

Slovníček anglických pojmů

A

akreditace nemocnic 
accreditation of hospitals

akutní a neodkladná péče 
acute and emergency care

analýza výkonů 
analysis of medical procedures

anamnéza 
patient’s medical history, medical history

antibiotická léčba 
antibiotic treatment

antibiotická rezistence 
antibiotic resistance

archivní databáze 
archive database

asistenti revizního lékaře 
assistant physician reviewer

asistovaná reprodukce 
assisted reproduction

automatická kontrola 
automatic check, automatic data sorting

B

barokomora 
oxygen hyperbaric chamber

bilance systému zdravotního pojištění 
balance of the health insurance system

bolest 
pain

C

cévní mozková příhoda 
cerebrovascular accident, stroke

civilizační onemocnění 
diseases of civilization (brit. civilisation)

CT mozku
CT of the brain

Č

Česká lékařská komora
Czech Medical Chamber

Česká lékařská společnost
Czech Medical Association

časná léčba
early therapy, early treatment

číslo výkonu
reference number of the medical procedure

členění výdajů
classification of expenditures

D

dálkový transport pacienta
long-distance transport of a patient

databáze ve zdravotním pojištění
health insurance database

dávka diagnostická, terapeutická
diagnostic, therapeutic, recommended

doporučená dávka
dose

dětský věk
childhood

dědičné choroby
hereditary diseases

deficit veřejného zdravotního pojištění
lack of finance of public health insurance

definovaná denní dávka
DDD - defined daily dose

degresní koeficient
degression coefficient

delegovat pravomoc k předpisu
delegate power to prescribe

délka přežití
survival period

demografie stárnutí
demography of aging

deník revizního lékaře
log-book of the physician reviewer

denní uzávěrka
daily balance

dentální drahý kov
dental precious metal

diagnostické panely
diagnostic panels

dlouhodobá léčba
long-term treatment, long-term care

dohodovací řízení o hodnotách bodu
the negotiation on point values and

a výši úhrad zdravotní péče domácí péče
health care reimbursement home care

doporučené postupy
recommended procedures

doprava na opakované vyšetření a léčení
transport to repeated examinations and treatment

dynamická rovnováha
dynamic equilibrium

dýchací cesty
airways

E

efektivita zdravotních služeb
effectiveness of healthcare services

ekonomické aspekty léčení
economic aspects of treatment

ekonomické náklady
economic costs

expertní činnost v revizním lékařství
expert activities in review medicine

expertní charakter revizní činnosti
experting nature of the reviewing activities

F

fakultativní část základního souboru KZV
facultative part of the elementary set of codes of medical procedures (CMP)

farmakoterapeutické postupy
pharmacotherapeutic procedures

fatalita chyby
fatality of the error

financování praktických lékařů
funding of general practitioners

financování zdravotnictví
healthcare financing

finanční prostředky
financial means

funkční poruchy
functional disorders

funkční vlastnosti výrobků
functional properties of products

fyzioterapeut
phyziotherapist, physical therapist

G

gravidita
pregnancy, gestation

H

hemodialyzační střediska
dialysis centers

hlavní funkce zdravotních pojišťoven
main functions of health insurance companies

hlášení pohlavní nemoci
reporting of venereal diseases, reporting of STDs

hluchota
hearing loss

hodnocení zdravotnických pracovníků
assessment of healthcare professionals

hojení ran
healing of wounds

horečka nejasné etiologie
fever of obscure etiology, fever of unclear etiology

Ch

chirurgická léčba
surgical therapy

chirurgické řešení
surgical solution

chyby a omyly lékařů
mistakes and errors by physicians, malpractice

chyby ve vykazování
reporting errors

I

ICHS
coronary heart diseases (CHD), ischemic heart disease

indikace doprovodu pacienta
indications for an accompanying person

indikační seznam
list of indications

individuální léčebný postup
individual therapeutic strategy

infarkt myokardu
myocardial infarction (MI)

informační systém
information system

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Institute of Postgraduate Medical Education

interpretace výsledků
interpretation of results

ischemická choroba srdeční
ischemic heart disease, coronary heart diseases

J

jediná možnost zdravotní péče
the only possible health care

jednodenní chirurgie
outpatient surgery, one day surgery

K

kapitační platba
per capita payment

kapitační paušální platba
per capita fixed payment

kapitačně výkonová platba
combined procedure-based and per capita payment

kategorizace
categorization

klasifikace pacientů
patient classification

klíčová slova
key words

klinická studie
clinical trial

klinické vyšetření
clinical examination

klinický obraz …
clinical picture of…

kojenci
infants

kombinace odborností
combination of medical specialties

komplexní léčba
complex therapy

komunikace lékař-pacient
physician - patient communication

kontrola na základě využití poznatků z revizní činnosti
audit based on information obtained from reviewing activities

kontrola nad pracovní databází
audit of the working database

kontrola porovnáváním vyúčtování s dokumentací
audit by comparing billing statements (summaries of procedures) with patient medical records

kontrola správnosti vyúčtování zdravotní péče
audit of the billing statements (summaries of procedures) accuracy

kontrola výdajové složky veřejného zdravotního pojištění (vsvzp)
audit of expenditures of the public health insurance (EPHI)

kontrolní činnost v revizním lékařství
audit activities in reviewing medicine

kontrolní charakter revizní činnosti
auditing nature of the reviewing activities

krevní obraz
blood count

krevní tlak
blood pressure

kritéria úhrady
reimbursement criteria

krvácení do trávicí trubice
gastrointestinal bleeding, bleeding into the digestive tract

kuřáctví cigaret
cigarette smoking

kvalita péče
quality of care

L

lázeňská léčba
spa treatment

lázeňský návrh
recommendation for spa treatment

léčení inzulinem
insulin treatment, insulin therapy

léčiva neuvedená v číselnících
drugs not given in standard list

léčivé přípravky označené symbolem
medicinal products bearing a symbol

legislativa
legislation

lékařská publikace
medical publications

léková interakce
drug interactions

léková politika
drug policy

léky hrazené a nehrazené zdravotním pojištěním
drugs covered and non-covered by health insurance systém

lůžka ošetřovatelského typu
nursing facility beds

M

měření kvality péče
measurement of the quality of care

mimokapitační výkony
services rendered in addition to per capita payment

mnohonásobné testování
multiple testing

monitorování krevního tlaku
blood pressure monitoring

možnosti vyšetření
possible examinations

multimorbidita seniorů
multimorbidity of seniors

N

nadměrné cestovní náklady
inordinate travel costs

náhlá srdeční smrt
sudden cardiac death

náhodné jevy
accidental phenomena

náklady na léčení diabetika
cost of treatment of a diabetic patient

náklady na léky ve vazbě na odbornost lékaře
expenditure on drugs in relation to the physician’s specialty

námitky proti rozhodnutí revizní zprávy
objections against a decision in a review report

námitkové řízení
ruling

návrhy legislativních úprav
suggested legislative modifications

nemoc z povolání
occupational disease

nesmluvní zdravotnické zařízení
non-contractual healthcare institution

nežádoucí účinky
adverse effects

nitrooční tlak
intraocular pressure

novelizované zákony, vyhlášky a metodická opatření
amended laws, regulations and methodological provisions

nutriční doporučení
dietary recommendation

O

objem zdravotní péče
volume of health care

obligatorní část základního souboru KZV
obligatory part of the elementary set of codes of medical procedures

odborný garant
expert guarantor

odborný kontrolní pracovník - farmaceut
auditing pharmaceutical specialist

odborný revizní pracovník
reviewing specialist

odborný revizní pracovník - asistent
reviewing specialist - assistant

revizního lékaře
to the physician reviewer

odborný revizní pracovník - specialista SŠ
reviewing specialist – graduated from secondary school/high school

odborný revizní pracovník - specialista VŠ
reviewing specialist - graduated from university

odborný zástupce
qualified representative

odepření úhrady hospitalizace
denial of admission

odlišení kosmetické vady od chorobného stavu
differentiation of a cosmetic defect from pathological condition

odvolací řízení
appeal proceedings

opakovatelnost výkonů
repeatability of medical procedures

oprávněnost indikace
justified indications for …

oprávněnost hospitalizace
admission appropriateness

ordinace lékaře
physician‘s office, surgery (zejm. brit.)

osobní a osobnostní (občanská) práva pacientů
personal and civil (citizen) rights of patients

ovlivnění
being influenced

P

patologické stavy
pathological conditions

plán legislativních prací vlády
plan of governmental legislative activities

plánovaná (cílená) revize
planned (targeted) review

platby nad paušál
payment in excess of fixed lump sum

podvod
fraud

poločas v radioaktivní přeměně
radioactive half-life

položka
item

pomocné léčebné prostředky
ancillary medicinal devices

pomocný personál
supportive personnel

poranění
injury

porodnictví
obstetrics

poruchy metabolické (výživy)
metabolic (nutritional) disorders

poruchy paměti
memory disorders

poruchy vědomí
impaired consciousness

postupy
procedures

posudkový lékař
physician assessing the working capacity

posuzovací činnost RL
assessment services (activities) of the physicia reviewer

postvalidační kontroly
post-validation checks

potřebnost
need

povolení výjimky úhrady
approval of exceptions in reimbursement

povolovací, schvalovací a posuzovací činnost
sanctioning and approval activities

povolování úhrady zdravotní péče
granting permissions for health care reimbursement

pozdní těhotenství
advanced stage of pregnancy

pracovní databáze
working database

pracovní stres
job stress

praktický lékař
general practitioner

pravda
truth

pravidelné monitorování
regular monitoring

právní úprava
legal regulation

preskripce praktických lékařů
prescriptions by general practitioners

prevence recidiv
prevention of relapses

preventivní vyšetření
preventive examination

primární prevence
primary prevention care

problémová situace
problematic situation

problémy revizní činnosti
problems associated with reviewing

prognóza
prognosis

program pro výběr dat (”skript”)
data selection program („script“)

prostředky zdravotnické techniky
technical medical equipment

provozní náklady
operating costs

prudké krvácení
massive bleeding

průměr
mean, average

předčasné propuštění (ukončení hospitalizace)
premature discharge

předčasný porod
pre-term labor, pre-term delivery

přenos
transmission

převzetí do péče
admitting to healthcare facility

přiměřenost poskytnuté péče
reasonableness of care rendered

příčiny
causes

příjmy
income

příkaz ke zdravotnímu převozu
order for health transport

příloha k zákonu
appendix to the act …

příloha smlouvy
appendix of the contract

R

radiofarmakum
radiopharmaceutical

referenční hodnoty
reference values

reforma zdravotnictví
reform of the healthcare system

registrace nových léčiv
registration of new drugs

regulace dýchání
regulation of breathing

regulace nákladů na léčiva
regulation of costs of medical drugs

regulace a kontrola výdajové složky veřejného zdravotního pojištění
pregulation and audit of the EPHI

regulační charakter revizní činnosti
regulatory nature of the reviewing activities

regulační činnost v revizním lékařství
regulation activities in review medicine

regulační mechanismy
regulatory mechanism

regulační opatření a jejich nedostatky
regulatory provisions and their shortcomings

regulační srážka
regulatory reduction

retrospektivní revize lékařských záznamů
retrospective review of medical records

revize
review, peer review process

revize cílená
targeted review

revize nad archivní databází
review of the archive database

revize nad pracovní databází
review of the working database

revize plánovaná
planned review

revize vyúčtování na konkrétního pojištěnce
review of the billing statement (summary of procedures) for a specific beneficiary

revize vyúčtování smluvního zdravotnického zařízení (SZZ)
review of the billing statement (summary of procedures) of the contractual healthcare facility (CHF)

revize zdravotní péče
reviewing of health care, medical care reviewing

revizní činnost
reviewing activities, medical review process

revizní farmaceut
pharmacist reviewer

revizní lékař
physician reviewer

revizní lékař – specialista
physician reviewer - specialist

revizní lékař (kmenový zaměstnanec ZP)
physician reviewer (ordinary employee of a health insurance company)

revizní lékařství
review medicine

revizní sestava
set of billing statements for reviewing after selecting according to defined criteria

revizní zpráva
review report

rizikové faktory
risk factors

rovný přístup občanů ke hrazené péči
universal access to citizens to health

z veřejného zdravotního pojištění
care funded by public health insurance

rozbor preskripce
analysis of prescription

rozmezí
range

růst plodu
fetal growth

Ř

řádek dokladu
line in the documentation (for the specification of the individual medical procedure)

řádné (mimořádné) prostředky
ordinary (extraordinary) means

řízená soutěž
controlled competition

řízená zdravotní péče
managed health care

S

sebezranění
self-inflicted injury

semináře účelné farmakoterapie
rational pharmacotherapy workshops

senioři
elderly people, seniors

sestavy odmítnutých dokladů
sets of rejected documentation

sestra domácí péče
home care nurse

seznam výkonů
list of medical procedures

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
list of medical procedures with point scores

schvalovací a povolovací činnost revizního lékaře
reviewing physician‘s approval and sanctioning activities, approval and sanctioning activities of the reviewing physician

schvalování zvýšené úhrady léčiv
approval of increased reimbursement for drugs

síť provozovatelů zdravotní péče
network of healthcare providers

smírčí řízení
conciliation proceedings

smluvní vztahy
contractual relationships

smrt
death

smrtelný průběh
fatal outcome

sociální síť
social network

sociální smír
social conciliation

spotřeba analgetik
consumption of analgesics

spotřeba zdrojů ve zdravotnictví
consumption of healthcare resources

srdeční selhání
cardiac failure

standardy kvality
quality standard

statistické postupy
statistical methods

statistika o přínosu regulace a kontroly výdajové složky VZP
statistics on benefits of regulation and control of the expenditures of General Health Insurance Office

statistika o revizní činnosti
statistics on medical reviewing/reviewing activities

stárnutí
aging, senescence

státní zdravotní dozor
state healthcare supervision

stav výživy
nutritional status

stenokardie
stenocardia

střelné zranění
gunshot wound

substituční léčba
replacement therapy

svědomí
conscience

světová banka
World Bank

symbol
symbol

systém financování
payment system

Š

šetření s pojištěncem
proceedings with the insured

špičková zdravotnická zařízení
first class healthcare facility

T

teorie péče
theory of care

teorie pravděpodobnosti
theory of probability

těhotenství
pregnancy, gestation

tělesná hmotnost
body weight

tělesné postižení
physical disability

toxikomani
drug addicts

transfúzní přípravky
transfusion products

trvalá kardiostimulace
permanent cardiac pacing

U

umělé oplodnění
in vitro fertilization

umírání
dying

Ú

úhrada zdravotní péče
refunding of health care

úraz
accident

úmrtnost
mortality

úřadovny revizních lékařů
offices of physician reviewers

úsek zdravotní péče
healthcare section

ústavní a ambulantní forma zdrav. péče
in-and out-patient healthcare

útvar revize zdravotní péče ZP
Department of Healthcare Reviewing

útvar zdravotní péče ZP
Healthcare Department

útvar zdravotní politiky ZP
Healthcare Policy Department

V

vázaná položka
controlled item

včasná léčba
early treatment

vedení léčebného procesu
conduct of therapeutic process

vedení zdravotnické dokumentace
maintenance of medical documentation

veřejné zdravotní pojištění
public health insurance

vědecké důkazy
scientific evidence

věk
age

vozíky pro imobilní osoby
wheelchairs for paralyzed persons

všeobecná zdravotní pojišťovna
General Health Insurance Office

vykazování výkonů pro …
drawing up billing statements of medical procedures for …..

vysokodávkovaná chemoterapie
high dose chemotherapy

vyúčtování náhrady
billing/invoicing of the reimbursement

vyžádaná péče
requested care

výběr pojistného
collection of insurance fees

výdaje
expenditures

výdajová složka zdravotního pojištění
expenditures of the health insurance systém

výdajová složka veřejného zdravotního
expenditures of the public healthcare

pojištění (vsvzp)
insurance system (EPHI)

výjimka
exception

výkony universální
universal medical procedures

výsledek léčby
outcome of the therapy

vývoj platových podmínek
development of salaries

výživa
nutrition

vztah lékař – pacient
physician - patient relationship

vztah terapeutický
therapeutic relationship

Z

zajišťování kvality zdravotní péče
quality assurance in health care

základní soubor kódů zdravotních výkonů
elementary set of codes of medical procedures

zákon o veřejném zdravotním pojištění
public health insurance act

závady ve vykazování výkonů
mistakes in billing statements/breakdowns of medical procedures

závazky vůči zdravotnickým zařízením
liabilities vis a vis healthcare facilities

závislost
addiction

zdravotní pojišťovna
health insurance companie, health insurance office

zdravotní pojišťovny
health insurance companies

zdravotnická dokumentace
medical records

zdraví člověka
human health

zdravotnické prostředky
medical devices

zdravotničtí pracovníci
healthcare professionals

zdravotní péče
health care

zdravotní plán
health scheme

zdravotní politika
health policy

zdravotní potřeby obyvatel
medical needs of the population

znečistění ovzduší
air pollution

znovuobnova
restoration

zobrazovací metody
imaging methods

zranění
injury

ztráta nebo omezení hybnosti
loss or restriction of mobility

zvláštní položka
special item

Ž

žádanka o zvýšení úhrady
application for higher reimbursement

životní prostředí
environment

životní styl
lifestyle

životnost protetického výrobku
service life of prosthetic product